Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Publicitat (The News - diari oficial del mercat)
Podeu fer publicitat de noves produccions, projectes, notícies d'empresa, etc, pel vostre compte a la secció The News - diari oficial del mercat-.
Podeu enviar una o dues imatges de 300dpi jpeg amb un text de màxim 200 paraules.
L'adreça on heu d'enviar aquesta informació és: miptvnews@btinternet.com  
Data límit 28 de març.   
Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya