c/ Mestre Nicolau, 23, entresol
08021 Barcelona
Tel. (+ 34) 935524940 - Fax: (+ 34) 935524953
www.catalanfilms.cat
info@catalanfilms.cat
 • Imprimir

FAQ

 • Aquestes subvencions per desplaçament són acumulables a les d'altres entitats (Copca, Cambra de comerç, ICEX, ICIC, ICAA ...)?
  • Segons el punt 1.3 de les Bases, les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases són compatibles amb altres subvencions que tinguin per objecte les mateixes despeses subvencionables en virtut d'aquestes bases, atorgades per entitats públiques o privades.  
 • Quan es farà efectiu el pagament ?
  • Segons el punt 11 de les Bases, el pagament de la subvenció es tramita a partir de la concessió de la subvenció i un cop comprovats els requisits de pagament.
 • És obligatori presentar les targetes d'embarcament ?
  • Si.
 • Es pot demanar subvenció si vas a una trobada de coproducció sense projecte ?
  • No.
 • Són vàlides les factures a nom dels distribuïdors ?
  • No. TOTES les factures presentades han de portar les dades fiscals del beneficiari. Entendrem per beneficiari el que descriuen les Bases en el punt 3 Destinataris/àries.
 • Pot demanar una subvenció una distribuïdora ?
  • No. Segons el punt 3 de les Bases els destinataris seran "Les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb establiment permanent a Catalunya".
 • Quan es farà el prorrateig ?
  • Un cop rebudes i tramitades les sol·licituds en el cas que s'exhaureixi la dotació de la convocatòria.
 • S'ha de presentar una fitxa per a cada esdeveniment que es fa en un mateix lloc ?
  • Sí, excepte en el següent cas:
   • No caldrà presentar una fitxa de sol·licitud per a cada esdeveniment quan aquest passi dins del marc d'un altre coincidint en el mateix temps i espai.
   • Segons el punt 7 de les Bases, "es podrà presentar una sol·licitud per a més d'un esdeveniment en el cas que aquests es realitzin al mateix temps i lloc, ja sigui l'acreditació conjunta o separada. En aquest cas s'assenyalarà el nom complet de cadascun dels esdeveniments"
   • Per exemple, en el cas de EFM European Film Market i Berlín International Film Festival
 • Les subvencions afecten als preus de les acreditacions umbrella ?
  • No, ja que la despesa subvencionable és sempre sobre l'import de la factura.
 • Si t'oblides d'incloure alguna documentació amb la sol·licitud, pot ser denegat l'ajut ?
  • No. El beneficiari serà avisat de la manca de documentació en la seva sol·licitud i disposarà de 10 dies hàbils per poder presentar-la.
 • Quina documentació és la no excusable? 
  • Aquella que apareix com a requisit a les bases i que es poden demostrar al moment de presentació de sol·licitud.
 • A quines seccions dels festivals es donen els ajuts ?
  • No queda exclosa cap secció.
 • El mínim de 120 € per sol.licitud és respecte a l'import subvencionat?
  • Segons el punt 4 5.c de les Bases, l'import mínim a sol·licitar és de 120 €. No s'admetran sol•licituds per imports inferiors a aquesta quantitat.
 • Què passa amb les factures pagades amb VISA Personal del treballador?
  • Caldrà aportar extracte de la VISA i un escrit conforme la despesa realitzada és una despesa de l'empresa.
 • És vàlid presentar la reserva de vol de companyies de baix cost com a factura?
  • No. Cal demanar la factura a la companyia aèria i hi ha de constar les dades fiscals de l'empresa.

22