Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Avís Legal

ADVERTIMENT SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES, INFORMACIÓ, OBRES I MATERIALS FACILITATS PER MITJÀ D’AQUEST FORMULARI

Les dades facilitades per mitjà del present formulari quedaran incorporades al fitxer automatitzat titularitat de  CATALAN FILMS & TV, amb domicili a Passatge de la Banca 1-3, 08006 Barcelona, proveït de  NIF Q 0801212 B, creat d'acord amb la resolució CLT/3113/2005, de 24 d'octubre, publicada al DOCG 4505, de 8.11.2005 (en endavant, CATALAN FILMS & TV); per al seu tractament amb la finalitat perseguida per la base de dades de produccions, professionals i empreses audiovisuals catalanes, accessible a través del web catalanfilms.cat, que té per objecte fer difusió de l’activitat de producció audiovisual que es desenvolupa a Catalunya, servir de directori de les empreses i produccions catalanes, facilitar el contacte amb les dites empreses, i permetre la suscripció de les empreses productores catalanes als serveis que en cada moment ofereix CATALAN FILMS & TV.

Les dades anteriors, juntament amb altres informacions i materials gràfics, fotogràfics o audiovisuals facilitats per mitjà del formulari quedaran accesibles als usuaris del web catalanfilmsdb.cat amb les finalitats anteriorment descrites, excepte en relació amb aquells camps del formulari esmentat que expressament s’indiqui que són confidencials. Els materials gràfics, fotogràfics o audiovisuals seran posats a disposició dels usuaris del web catalanfilms.cat per al seu visionat o streaming, sense possibilitat de descàrrega permanent i arxiu al disc dur de l’usuari, i amb subjecció a qualssevols altres limitacions establertes per qui els faciliti.

Les dades, informació i materials gràfics, fotogràfics o audiovisuals esmentats podran ser igualment utilitzats per CATALAN FILMS & TV per a l’elaboració del catàleg anual de les produccions audiovisuals fetes a Catalunya, així com per a la seva utilització en qualsevol altre catàleg, estudi, publicació, acte de difusió i publicitat de l’activitat que CATALAN FILMS & TV duu a terme, amb independència del fomat, suport i tecnologia emprats per a la seva elaboració, distribució o posada a disposició, i amb independència que CATALAN FILMS & TV els realitzi per si mateixa, en col·laboració o per mitjà de tercers. L’enviament d’aquest formulari pel mitjà establert porta implícit l’atorgament de l’autorització necessària per a poder dur a terme els usos descrits.

La provisió de dades, informació, obres i materials a través d’aquest formulari és facultativa, i en cap cas obligatòria, per part de la persona que el signa. La persona signant del formulari és responsable de la veracitat i exactitut de les dades i informació que faciliti, així com de tenir o haver obtingut la titularitat i drets necessaris sobre les obres i materials que faciliti, per tal d’autoritzar-ne l’ús descrit. La persona signant del formulari garanteix l’ús pacífic per part de CATALAN FILMS & TV i altres persones autoritzades, de les dades, informació, obres i materials esmentats, sempre que es destinin a les finalitats previstes, amb total indemnitat de CATALAN FILMS & TV i altres persones autoritzades per qualsevol responsabilitat que es derivi de la falsedat, inexactitut, restricció d’ús o manca de titularitat de les dades, informació obres i materials facilitats.

L’ús que es faci de les dades, informació obres i materials facilitats amb les finalitats autoritzades no generarà cap contraprestació econòmica a favor de les empreses productores que les facilitin.

En qualitat de responsable del tractament de dades, CATALAN FILMS & TV tractarà les dades de caràcter personal que hagin estat facilitades, d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter presonal, i amb el reglament que la desenvolupa, i amb sujecció a la restant normativa que els sigui aplicable.

Les obres i materials sotmesos a la legislació de propietat intel·lectual seran tractats d’acord amb la normativa aplicable en funció de la seva naturalesa, i en relació amb el seu ús, CATALAN FILMS & TV únicament assumirà el pagament d’aquells canons indisposables i irrenunciables per part dels seus titulars, que siguin gestionats i recol·lectats per entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.

Les empreses productores que hagin facilitat dades i informació a través d’aquest formulari, gaudiran en tot moment del dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades i informació facilitades, a través de les eines que el web catalanfilms.cat posi a disposició dels usuaris. Els drets esmentats podran igualment ser exercitats mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça , amb indicació de la referència “tractament de dades” en el camp reservat a l’assumpte, o mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a l’adreça de CATALAN FILMS & TV indicada a la capçalera d’aquest text, en què es concreti de forma clara i intel·ligible el dret que es vol exercitar. Quan el mitjà utilitzat sigui qualsevol d’quests dos últims, la persona sol·licitant haurà d’acreditar el seu interès legítim i identitat mitjançant l’aportació de fotocòpia del DNI i, si escau, títol de representació de la persona interessada a qui representi.

L’autorització atorgada en virtut d’aquest formulari en relació amb la utilització de les obres i materials facilitats podrà ser revocada en qualsevol moment a través de qualsevol de les formes previstes al paràgraf anterior, amb els requisits que s’hi exigeixen. Quan la revocació es realitzi per correu electrònic o per correu postal, no serà efectiva fins al cap d’una setmana des de la seva recepció per part de CATALAN FILMS & TV.

Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya