Generalitat de Catalunya

Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.

Pri­mer Test - REC Fes­ti­val 2020

03/12/2020 - 04/12/2020

Més informació

La secció Pri­mer Test del Fes­ti­val REC ofe­reix un espai per a pro­jec­tes en fase de post­pro­ducció que vul­guin rebre l’asses­so­ra­ment d’agents audi­o­vi­su­als inter­na­ci­o­nals. Dis­tribuïdors, pro­gra­ma­dors i agents de ven­des donen con­sell als direc­tors i pro­duc­tors per tal afa­vo­rir l’èxit i l’entrada al mer­cat inter­na­ci­o­nal de les obres par­ti­ci­pants.